Universitat Rovira i Virgili

Defensa de la tesi doctoral d'en Valéry Youmbi

Tesis

Al dematí del dilluns, 7 de novembre de 2022, al Seminari Departament de Filologies Romàniques es va celebrar la defensa de la tesi de doctorat: "La correspondencia de los tiempos verbales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE: un planteamiento sobre el método de gramática y su impacto en el aula del contexto camerunés", presentada per el doctorand Valéry Youmbi, dirigida per la Dra. Maria Bargalló Escrivà i portada a terme en el Departament de Filologies Romàniques, en el marc del Programa de Doctorat en Estudis Humanístics de la Universitat Rovira i Virgili. El tribunal de la tesi va tenir com a presidenta a la Dra. Sara Robles Ávila, com a secretària a la Dra. Sandra Iglesia Martín i com a vocal a la Dra. Neus Vila Rubio.

La gramàtica constitueix un dels aspectes més debatuts a la didàctica de les llengües estrangeres. Una de les qüestions més debatudes en aquest aspecte és precisament el de l'ensenyament o no del contingut gramatical, pregunta que ha estat molt discutida i la mostra palpable de la qual s'observa en la renovació o el canvi metodològic que ha marcat la història i l'evolució de l'ensenyament-aprenentatge d'ELE. La investigació desenvolupada en aquesta tesi doctoral s'inscriu en aquest ampli moviment, no per indagar en l'ensenyament o no del contingut gramatical, sinó per investigar l'enfocament gramatical més efectiu per l'aula i més adaptat a les necessitats comunicatives dels aprenents. La necessitat d'investigar aquest enfocament gramatical es fonamenta, en aquest treball, en el desig de comprovar si la seva aplicació en l'àmbit camerunès d'ensenyament-aprenentatge d'ELE pot contribuir a resoldre els molts problemes que pateix aquest context, especialment l'alta taxa de fracassos.

Per determinar l'enfocament o el mètode gramatical més efectiu o que produeix millors resultats en el rendiment comunicatiu (oral i escrit) dels alumnes, hem portat a terme un experiment que ha consistit en comparar els resultats de dos grups d'alumnes després d'una intervenció didàctica en la qual s'ha ensenyat a aquests alumnes aplicant mètodes diferents. El contingut gramatical que ha servit d'exponent per al treball de camp és la concordança dels temps verbals, que constitueix un dels exponents que, des d'una perspectiva lingüística i històrica, ha estat abordat des de diferents enfocaments. Els instruments aplicats per obtenir les dades en aquest experiment han sigut dos test (un pretest per determinar els coneixements dels alumnes a l'inici de l'experiment i un postest per determinar el seu grau d'augment de coneixements), i una enquesta de participació i satisfacció per determinar la seva vivència al llarg de l'experiment i de tota la seva trajectòria o historial d'aprenentatge d'ELE.

Els resultats obtinguts amb l'aplicació d'aquests instruments han demostrat que, dins dels mètodes d'ensenyament-aprenentatge desenvolupats al llarg de la història de la didàctica de les llengües estrangeres, el mètode comunicatiu es el que ofereix millors resultats en el rendiment (oral i escrit) dels aprenents, i que l'aplicació del mètode tradicional (per al desenvolupament de les activitats de classe) en lloc del mètode comunicatiu prescrit oficialment, és un dels responsables dels molts problemes que pateix el context camerunès d'ELE, especialment l'alta taxa de fracassos. Les propostes avançades s'han centrat en els diferents nivells d'intervenció didàctica, des de l'àmbit de les polítiques educatives i de presa de decisions (amb l'elaboració dels programes i la selecció de manuals), passant per la formació docent (inicial i contínua), i fins l'àmbit de les pràctiques d'aula amb el processament de les activitats d'ensenyament-aprenentatge, el que ens ha permès insistir en el paper docent i de l'alumnat.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar