Universitat Rovira i Virgili

Convocatòria d'una borsa d'aspirants a professorat associat

Promoció

El Departament de Filologies Romàniques ha obert una borsa d’aspirants a futures contractacions de professorat associat en les seves àrees de coneixement (llengua i literatura espanyoles, lingüística, filologia francesa i didàctica de la llengua i la literatura) per fer front a les eventuals necessitats de contractació.

El termini màxim de presentació de les sol·licituds i els documents és el 30 de Novembre de 2019.

Per poder participar en aquesta convocatòria per formar part de la borsa d'aspirants a futures contractacions de professorat associat, les persones interessades han de complir i poder acreditar tots i cadascun dels requisits que s'expliciten tot seguit:

 1. Haver complert setze anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 2. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions escaients.
 3. No estar separat, per causa d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
 4. Complir els requisits de nacionalitat establerts per la legislació vigent per tal que sigui possible la contractació laboral escaient.
 5. No incórrer en cap motiu d'incompatibilitat, segons allò disposat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 6. Acreditar, en el moment de la contractació, l'exercici de l'activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari.

Per poder participar en aquesta convocatòria per formar part de la borsa d'aspirants a futures contractacions de professorat associat, cal presentar la següent documentació:

 1. Sol·licitud degudament complimentada.
 2. Fotocòpia DNI/NIE o passaport vigent.
 3. Fotocòpia del títol acadèmic (de tots en cas de tenir-ne més d'un).
 4. Acreditació dels coneixements lingüístics (català i castellà).
 5. Currículum Vitae (no és necessari adjuntar la documentació acreditativa).

A més, en el moment de la contractació serà necessari haver acreditat l’exercici de l’activitat professional fora de la URV.

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud formalitzada segons model corresponent, juntament amb la documentació indicada anteriorment, adreçada a la directora del Departament de Filologies Romàniques (Campus Catalunya, Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona), a través de les oficines de registre de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels llocs de presentació que a aquests efectes estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les dades personals que les persones candidates proporcionin mitjançant les sol·licituds s'incorporaran al fitxer del Departament de Filologies Romàniques creat per a l'organització i gestió de convocatòries d'accés a llocs de treball del Departament. Les dades no seran comunicades a altres administracions excepte en aquells casos pels quals existeixi habilitació legal. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició al tractament dirigint-se a la Secretaria del Departament de Filologies Romàniques (Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona).

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar