Universitat Rovira i Virgili

Defensa de la tesi doctoral de la Yin Li

Tesis

Al dematí del divendres, 14 d'octubre de 2022, a la Sala de Juntes del Departament de Filologies Romàniques es va celebrar la defensa de la tesi de doctorat: "Adaptación de manuales para la enseñanza de español como lengua extranjera al contexto de enseñanza chino: análisis y propuestas", presentada per la doctoranda Yin Li i codirigida per la Dra. Maria Isabel Gibert Escofet i la Dra. Sandra Iglesia Martín i portada a terme al Departament de Filologies Romàniques, en el marc del Programa de Doctorat en Estudis Humanístics de la Universitat Rovira i Virgili. El tribunal de la tesi va tenir com a presidenta a la Dra. Maria Bargalló Escrivà, com a secretària a la Dra. Anca Frumuselu i com a vocal al Dr. Rafael Martín Rodríguez.

L'objectiu principal d'aquesta tesi és proporcionar a la comunitat docent d'espanyol com a llengua estrangera que treballa amb estudiants d'espanyol en el context xinès unes recomanacions per a la millora en la adaptació dels manuals d'ensenyament i aprenentatge d'ELE, i, per tant, que aquests siguin adequats i efectius per a aquest grup meta.

Aquesta tesi doctoral consisteix de dos vessants clarament relacionats: per una banda, l'anàlisi de la bibliografia existent i dels manuals per a l'ensenyament i aprenentatge d'espanyol com a llengua estrangera més rellevants publicats fora de la Xina, per al seu ús en el context xinès; i, per d'altra banda, la proposta d'una sèrie de recomanacions per a l'adaptació d'aquest tipus de manuals.

A tal efecte, es va portar a terme un estudi de camp mitjançant una enquesta per mostratge, estadísticament representativa de l'alumnat xinès (n=288) i del professorat d'espanyol a la Xina (n=66). Els resultats obtinguts permeten concloure, entre d'altres troballes, que l'adaptació de manuals d'espanyol para alumnes xinesos hauria de comptar amb una estratègia que mantingués aspectes essencials que s'adapten especialment a les característiques i necessitats d'aquest alumnat.

Pel que fa a les recomanacions per a l'adaptació dels manuals dirigits a aquest perfil d'alumnat, podem afirmar que han de complir amb les següents característiques: (1) presentar informacions explícites en ambdós idiomes d' activitats tant de gramàtica, com dels aspectes fonètics de la llengua, ja que la gran distància lingüística que existeix entre el xinès i l'espanyol dins els seus diferents aspectes augmenta el nivell de dificultat de comprensió; (2) la combinació de les metodologies tradicional i comunicativa se contempla com a avantatjosa en l'adaptació dels mencionats manuals en aquest context; (3) s'ha de buscar un equilibri en l'ús de la llengua materna, l'adaptació de manuals ha d'englobar els estudis contrastius d'ambdues llengües per a atendre aspectes com la gramàtica i la fonètica; (4) en quant a la interacció en la comunicació, els manuals adaptats han de reforçar aquest aspecte, per lo que s'ha de donar prioritat a les activitats d' expressió oral; i (5) és necessari que aquests manuals incloguin continguts socioculturals sobre els països hispanoparlants amb els quals els estudiants puguin treballar per a familiaritzar-se amb ells. Incloure aquests aspectes en els manuals adaptats milloraria sense cap dubte l'eficàcia dels manuals esmentats.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar