Universitat Rovira i Virgili

Convocatòria de la borsa d'aspirants a professorat associat, 2022

Conferències  - 

El Departament de Filologies Romàniques ha obert novament la borsa d’aspirants a futures contractacions de professorat associat en les seves àrees de coneixement (llengua i literatura espanyoles, lingüística, filologia francesa i didàctica de la llengua i la literatura) per fer front a les eventuals necessitats de contractació.

El termini màxim de presentació de les sol·licituds i els documents és el 20 de juliol de 2022.

Per poder participar en aquesta convocatòria per formar part de la borsa d'aspirants a futures contractacions de professorat associat, les persones interessades han de complir i poder acreditar tots i cadascun dels requisits que s'expliciten tot seguit:

 1. Haver complert setze anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 2. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions escaients.
 3. No estar separat, per causa d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
 4. Complir els requisits de nacionalitat establerts per la legislació vigent per tal que sigui possible la contractació laboral escaient.
 5. No incórrer en cap motiu d'incompatibilitat, segons allò disposat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 6. Acreditar l'exercici de l'activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari.

Per poder participar en aquesta convocatòria per formar part de la borsa d'aspirants a futures contractacions de professorat associat, cal presentar la següent documentació:

 1. Sol·licitud degudament complimentada.
 2. Fotocòpia DNI/NIE o passaport vigent.
 3. Fotocòpia del títol acadèmic (de tots en cas de tenir-ne més d'un).
 4. Acreditació dels coneixements lingüístics (català* i castellà).
 5. Acreditació de l'exercici de l'activitat professional fora de la URV
 6. Currículum Vitae.
 7. Documentació acreditativa del mèrits al?legats al CV

*Acreditar en el moment de presentar la sol?licitud el coneixement de la llengua catalana, mitjançant el certificat de nivell de suficiència de català o nivell equivalent segons la normativa vigent. Es podrà també acreditar el coneixement de la llengua catalana amb posterioritat al contracte d'associat si li és d'aplicació l'article 3.7 del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació dels coneixement lingüístic del professorat de les universitats de el sistema universitari de Catalunya. En aquest cas, la persona sol?licitant haurà d'acreditar el coneixement de la llengua en el termini màxim de dos anys a comptar des de la data d'accés a la universitat mitjançant qualsevol dels dos supòsits indicats anteriorment.

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud formalitzada segons model corresponent, juntament amb la documentació indicada anteriorment, adreçada a la directora del Departament de Filologies Romàniques (Campus Catalunya, Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona), a través dels registres de la Universitat Rovira i Virgili (general, auxiliars, telemàtic) o a qualsevol dels llocs de presentació que a aquests efectes estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Trobareu més informació a la convocatòria annexada.

Les dades personals que les persones candidates proporcionin mitjançant les sol·licituds s'incorporaran al fitxer del Departament de Filologies Romàniques creat per a l'organització i gestió de convocatòries d'accés a llocs de treball del Departament. Les dades no seran comunicades a altres administracions excepte en aquells casos pels quals existeixi habilitació legal. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició al tractament dirigint-se a la Secretaria del Departament de Filologies Romàniques (Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona).

Actualització 27/07/2022

Es publica la llista d’admesos i exclosos (apartat "Elements relacionats").

Actualización 16/09/2022

Es publica la llista prioritzada d’inclusió a la borsa.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar