Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Llengua Espanyola

Maria Isabel Gibert Escofet

Professora lectora
Tutora del Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera (FURV)
Responsable de les proves per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola

Llicenciada en Filologies Anglogermàniques per la UAB, Màster en Ensenyament d'Espanyol Llengua Estrangera, Màster en ensenyament de llengües estrangeres per la URV i Doctora en Llengua, Literatura i Cultura per la URV.

Des de 2007 és professora associada del Departament de Filologies Romàniques on imparteix classes al Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol com a Llengua Estrangera i també és professora del Centre d'Estudis Hipànics (CEH), on és la responsable de les Proves per a l'obtenció de la Nacionalitat Espanyola.

La seva docència al CEH inclou classes d'ELE i formació de professors d'ELE, tant en cursos presencials com virtuals. Les seves línies d'investigació se centren en els camps de la pragmàtica de la interllengua, l'ensenyament-aprenentatge d'ELE a estudiants sinoparlants i l'ensenyament-aprenentatge de segones llengües a immigrants.


Informació de contacte:

Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
CAMPUS CATALUNYA

Despatx: 1.20, Edifici D2
Telèfon: 977 55 8230

Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona

isabel.gibert(ELIMINAR)@urv.cat

Atenció als estudiants:

 • Sota cita prèvia per email

Enllaços externs:

Academia.edu, ResearchGateMendeley, Google Sites

Àrees d'especialització:

 • Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
 • Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera
 • Pragmàtica de la interllengua
 • Ensenyament de segones llengües a immigrants

Docència:

 • Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera (Màster en Ensenyament de llengües: Espanyol com a llengua estrangera, URV)

 • L'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera a immigrants (Màster en Ensenyament de llengües: Espanyol com a llengua estrangera, URV)

 • Noves Tecnologies aplicades a l'ensenyament d'ELE (Màster en Ensenyament de llengües: Espanyol com a llengua estrangera, URV)

 • L'ensenyament d'E/LE a nens: Disseny d'Activitats (Màster en Ensenyament de llengües: Espanyol com a llengua estrangera, URV)

 • Treball Fi de Màster (Màster en Ensenyament de llengües: Espanyol com a llengua estrangera)

 • L'ensenyament de la cultura a la classe d'E/LE (Máster en Ensenyament de d'Espanyol com a llengua estrangera, FURV)

 • L'ensenyament d'ELE a immigrants (Máster en Ensenyament de d'Espanyol com a llengua estrangera, FURV)

 • Actividades en la clase de ELE para niños (Máster en Ensenyament de d'Espanyol com a llengua estrangera, FURV)

 • Tutorització del Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera (Máster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera, FURV)

 • Comprensió i expressió escrita (Curs Universitari de Llengua Espanyola, FURV)

 • Espanyol de la conversa (Curs Universitari d'Especialització en Llengua Espanyola, FURV)


Recerca:

Principals línies de recerca:

Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera; formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera; pragmàtica de la interllengua; ensenyament de segones llengües a immigrants; les TIC aplicades a l'ensenyament de segones llengües.

Keywords i codis UNESCO: 

Paraules Clau: 204210 - Adquisición de la segunda lengua / 208802 - Alfabetització en L2 / llengua estrangera; Paraules Clau: 201591 - e-learning; Paraules Clau: 204210 - Adquisición de la segunda lengua / 018540 - Enseñanza de segundas lenguas; Paraules Clau: 009368 - Pragmàtica / 213228 - pragmática de la interlengua.

Grups de recerca als que pertany: 

LEXELE, Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres de la URV, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR 1288), coordinadora Maria Bargalló.

TELATECH, Research Group in Teaching Languages with Technology de la URV, coordinadora Mar Gutiérrez-Colón.

Projectes en els que participa

"Diccionario de Español para aprendices sinohablantes (fase primera)", finançat pel Ministeri d'Economia i competitivitat (FFI2016-76417-P), anys 2016- 2019, I.P. Maria Bargalló Escrivà, vinculació com a Doctora de l'equip de treball

"Bones pràctiques per a la introducció de la perspectiva de gènere en la docència universitària de llengua, literatura i ELE" (A12/16) finançat per l'ICE-URV, anys 2016-2018. I.P. María Dolores Jiménez López

Projectes en els que ha treballat

Grup de recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres (2014 SGR 1288, 2014 SGR 1288), finançat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), anys 2014-2016. I.P. Maria Bargalló Escrivà

"Grup de recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres" (2014PFR-URV-B2-07), finançat per la Universitat Rovira i Virgili,

"AGAUR MOOC. Spoken Communication: English/Spanish in Tandem" (CA086449) Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), anys 2013-2014. I.P. Christine Appel

"Disseny i implementació d'una wiki interdisciplinar per a la gestió del coneixement en llengua i literatura" (A05/13), finançat per l'ICE-URV, anys 2013-2014 I.P. Dolores Jiménez López

"Estudi metodològic sobre l'ús del telèfon mòbil 3G (smartphones) per a l'adquisició d'una llengua estrangera" (2011LINE-04), finançat per la Universitat Rovira i Virgili. I.P. Maria del Mar Gutiérrez-Colon Plana

Tesis dirigides

Coromoto Galvis: Actitudes hacia el bilingüismo inglés-español en docentes de escuelas educación primaria, intermedia y secundaria del condado de Ventura, California, Estados Unidos (dipòsit previst desembre 2017)

Josep Ramírez Montserrat: Avaluació de l'educació intercultural bilingüe a Loreto (dipòsit previst desembre 2018)


Activitats de transferència:

 • "Una aventura viatgera: professors de castellà a l'estranger", 2016-2017, promoció del grau als IES
 • "Les TIC en la didàctica de llengües", coordinació del curs de la Universitat d'Estiu de la URV 2015
 • "La interculturalitat en l'era de la globalització", coordinació del curs de la Universitat d'Estiu de la URV 2010

Publicacions:

Iglesia, S.; Gibert, M.I. (2015) Estrategias de comprensión audiovisual para estudiantes sinohablantes. Revista de Profesores de E/LE, Vol.11 (núm.7) ISSN: 1886-337X http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current

Gibert, M.I.; Gutiérrez-Colón, M. (2014) Estudiantes sinohablantes de español en programas de inmersión lingüística: ¿fusión de metodologías? Gramma. Revista de la Escuela de Letras Vol.25 (núm.53) pàg.92-108 Buenos Aires, Argentina ISSN: 2250-530X http://p3.usal.edu.ar/index.php/gramma/article/view/3056/3783

Gibert, M.I.; Iglesia, S. (2011) Las tareas 2.0: una forma de combatir la ansiedad. Revista de profesores de E/LE (núm. 7) pàg. 1-11 (https://ojs.uv.es/index.php/foroele/article/view/6689)

Gibert, M.I. (2010) Trabajando con alumnos no alfabetizados. Revista de Profesores de E/LE, (núm. 6), pàg.1-8 http://www.uv.es/foroele/1foro.html

Gibert, M.I. (2008) Ejemplos de varias aplicaciones de los blogs en la clase de E/LE: el blog como herramienta motivadora. Revista de Profesores de E/LE (núm.4) http://www.uv.es/foroele/1foro.html

Gibert, M.I. (2008) Español como segunda lengua para mujeres marroquíes no alfabetizadas: Enseñanza de E/LE y alfabetización. Segundas lenguas e inmigración Dosieres Segundas Lenguas & Inmigración. (núm. 9) Pàg. 1-162

Gibert, M.I. (2007) La salud y enseñanza de E/LE. La salud: experiencia práctica de una propuesta didáctica para mujeres inmigradas no alfabetizadas. Revista de Profesores de E/LE, (núm. 3) Pàg.81-90 http://www.uv.es/foroele/foro3/Gibert_Escofet.pdf

Calle, M.I.; Gibert, M.I.; Iglesia, S.; Jiménez, M.D.; Rodríguez, M.J.; Rodríguez, I. (2014) LITELE: A Collaborative Virtual Environment for Knowledge Management in Language and Literature Proceedings of INTED2014 Conference, IATED Publications pàg.50-58. València ISBN: 978-84-616-8412-0 http://library.iated.org/publications/INTED2014

Calle, M.I.; Gibert, M.I.; Iglesia, S.; Jiménez, M.D.; Rodríguez, M.J.; Rodríguez, I. Wikis como herramienta para una docencia colaborativa e interdisciplinar. Modelos flexibles de formación: una respuesta a las necesidades actuales. CIDUI:Tarragona http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui/article/view/532

Gutiérrez-Colon, M.; Gibert, M.I.; Triana, I.; Gimeno, A.; Appel, C.; Hopkins, J. (2013) Improving learners' reading skills through instant short messages: a sample study using WhatsApp WorldCALL2013 - CALL Sustainability and Computer-Assisted Language Learning, Global perspect. (pàg. 80 - 84) Glasgow http://arts.ulster.ac.uk/worldcall2013/userfiles/file/shortpapers.pdf

Montes, S.; Català, N.; Molero, M.; Gibert, I. (2011) Wikitest, a tool for developing virtual online synchronous collaborative tests with feedback, : ICERI2011 Proceedings, pàg.397-406 IATED Publications:Madrid http://library.iated.org/view/MONTES2011WIK


Congressos:

"Cambios en la religiosidad de los españoles desde principios del s.XX hasta la actualidad" juny 2015, Facultat d'Espanyol i Portuguès de la Universitat de Llenguas Estrangeres de Dalian (Xina)

"La organización territorial de España: España y sus Comunidades Autónomas" juny 2015, Facultat d'Espanyol i Portuguès de la Universitat de Llenguas Estrangeres de Dalian (Xina)

"La publicación científica y su evaluación: revistas, herramientas y redes sociales" juny 2015, Facultat d'Espanyol i Portuguès de la Universitat de Llenguas Estrangeres de Dalian (Xina)

"Los españoles en contexto: en familia, entre amigos, en el trabajo" juny 2015, Ciclo de conferencias para la Facultad de Español y Portugués de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian. Facultat d'Espanyol i Portuguès de la Universitat de Llenguas Estrangeres de Dalian (Xina)

"Estrategias de comprensión audiovisual para alumnado sinohablante" 2015, XI Foro de Profesores de Español como Lengua Extranjera

"La enseñanza de ELE a niños: Actividades para la clase" maig 2012, Encuentro internacional sobre la enseñanza de la lengua española, Universidad Ovidius de Constanta, Romania

"Wikis como herramienta para una docencia colaborativa e interdisciplinar", 2014, CIDUI

"Percepciones de los estudiantes ante el uso de los mensajes instantáneos de telefonía móvil para mejorar la comprensión escrita en inglés. Un estudio preliminar utilizando WhatsApp", 2014, CIDUI

"Chinese Learners of Spanish as a Second Language and Spanish Pragmatic Scenarios", 2013, AIRAAL. V AILA-Europe Junior Researcher Meeting, Trinity College, Dublin

"Pragmática de la interlengua: desarrollo de un test de pragmática de ELE para estudiantes sinohablantes", 2012, Jornadas Internacionales EnELE, URV

"Wikitest, a tool for developing virtual online synchronous collaborative tests with feedback", 2011, ICERI, Madrid

"Dificultades en el aprendizaje de léxico en los alumnos chinos", 2010, Encuentro de Profesores de Español para Sinohablantes (EPES), Universidad de Jaen

"Development of the social and intercultural competence using a digital environment", 2010, Higher Seminar: Language and Culture, Universitat de Dalarna (Högskolan Dalarna), Suècia


Altres:

Premis i distincions:

 • Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent en Modalitat Col·lectiva al projecte 'L'ús del Whatsapp per augmentar la motivació en la lectura de textos en anglès' (coordinadora i investigadora principal, Mar Gutiérrez-Colón).

 • Premi de Qualitat Docent, atorgat pel Consell Social de la URV i Premi Jaume Vicenç Vives a l'Excel·lència en la Docència Universitària atorgat per la Generalitat de Catalunya, pel 'Programa de Formació en Llengua i Cultura Espanyola per a estudiants procedents d'universitats xineses' en qualitat de docent de l'esmentat programa.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar