Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Llengua Espanyola

Antoni Nomdedeu Rull

Professor agregat interí
Coordinador del Grau en Llengua i Literatura Hispàniques
Secretari Executiu del Centre d'Estudis Hispànics (CEH)
Codirector de la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE)
Secretario de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos (AELex)
Agent Internacional de la URV per Asia

Natural de Reus, sóc Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Rovira i Virgili (URV) (1998), Màster en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra (2002), Màster en Sistemes Informàtics per la URV (2002) i Doctor en Lingüística aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004).

He treballat com professor de Llengua espanyola a la Universitat de Nàpols "l'Orientale" de 2004 a 2010, de Lexicografia espanyola a la Universitat Suor Orsola Benincasa de Nàpols de 2006 a 2010 i de Llengua espanyola i traducció a la Universitat de l'Aquila de 2009 a 2010. Des de l'1 de novembre de 2010, sóc Professor del Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili (URV), tant en el Grau en Llengua i Literatura Hispàniques com en el Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera). Imparteixo, a més, classes al Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera i en el Diploma d'Especialització en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera, ambdós oferts per la Fundació de la URV (FURV). Així mateix, he impartit un altre tipus de cursos, com el de "Formació del professorat d'espanyol com a llengua estrangera (ELE)" a especialistes de diferents institucions de Santiago de Cuba (Centre de Lingüística Aplicada) a l'agost de 2012. Un dels resultats que ha donat la tasca docent realitzada fins al moment és l'obtenció de dos premis a la qualitat docent: el Premi "Consell Social Universitat Rovira i Virgili a la Qualitat Docent" pel treball "Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV "(convocatòria 2011, modalitat col·lectiva), d'una banda, i la Distinció" Jaume Vicens Vives "de la Generalitat de Catalunya a la qualitat docent per la participació en el" Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV "(convocatòria 2011, modalitat col·lectiva), de l'altra.

Els meus publicacions versen sobre qüestions relacionades amb la Lexicografia, dels Llenguatges d'especialitat, la Història del lèxic espanyol i l'Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.

Formo part del grup de recerca LEXELE (Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres) de la URV des de 2011, Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya (2014SGR 1288), i del Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya (2009SGR-937) NEOLCYT, Grup d'investigació en llengua de la ciència i de la tècnica (segles XVIII-XIX), de la Universitat Autònoma de Barcelona, ??des de 2005. He participat en la coordinació de diverses reunions científiques, entre d'altres, Perspectivas de la lexicografía del español en el siglo XXI celebrat a la Università degli Studi di Napoli "l'Orientale" (Nàpols, 6-7 de març de 2006) i Jornades internacionals EnELE (Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera) organitzat en el Departament de Filologies Romàniques de la URV (16- 17 abril 2012).

Actualment formo part de l'equip investigador del projecte Diccionario de español para aprendices sinohablantes (fase primera) (Ref. FFI2016-76417-P) i de l'equip de treball del projecte "Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica (Fase de análisis y conclusión)" (Ref. FFI2013-41711-P). He estat l'Investigador principal del Projecte d'investigació "Diccionari històric de termes del futbol (fase inicial)" (Ref. 2013LINE-04), els resultats principals es poden veure al web "Diccionari històric de termes del futbol (DHTF)".

Com a activitats de gestió universitària, he coordinat el doctorat "Llengua, Literatura i Cultura" de la URV (gener de 2011-setembre de 2013) Actualment sóc el secretari de la comissió acadèmica del programa de doctorat en "Estudis humanístics" de la URV ( des de 2013), exerceixo el càrrec de Secretari executiu del Centre d'Estudis Hispànics de la URV (des de gener de 2014), el de Co-director de la Revista Internacional de Llengües Estrangeres (RILE) - International Journal of Foreign Languages ??del Departament de Filologies romàniques de la URV (des de 2012) i el de Coordinador del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques de la URV (des de maig de 2016). Al juny de 2016 he estat nomenat Secretari de l'Associació Espanyola d'Estudis Lexicogràfics.


Informació de contacte:

Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
CAMPUS CATALUNYA

Despatx: 1.20, Edifici D2
Telèfon: 977 55 8230

Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona

antonio.nomdedeu(ELIMINAR)@urv.cat

Atenció als estudiants:

 • Dilluns i dimarts de 15:00 a 16:00

Enllaços externs:

Academia.eduResearchGateSCOPUSDialnet

Àrees d'especialització:

 • Lexicografia
 • Llenguatges d'especialitat
 • Història del lèxic espanyol
 • Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera

Docència:

Actualment, compte amb una reducció de docència de 12 crèdits per ocupar el càrrec de Coordinador del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques de la URV i de 4,5 crèdits per direcció de tesis doctorals. És per això que la meva docència actual es concentra en les dues assignatures següents:

 • Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera i Lexicografia hispànica (totes dues són assignatures bianuals del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques)
 • Bases per a l'elaboració d'una tesi doctoral (Màster universitari en Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol com a Llengua Estrangera)

Recerca:

Principals línies de recerca:

Lexicografia, Llenguatges d'especialitat, Història del lèxic espanyol, Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.

Keywords i codis UNESCO: 

Paraules Clau: Lexicografia, Llenguatges d'especialitat, Història del lèxic espanyol, Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera, Llenguatge del futbol.
Codis UNESCO: 570111: Ensenyament de Llengües, 570503: Lexicografia

Grups de recerca als que pertany: 

LEXELE, Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres de la URV, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR 1288), coordinadora Maria Bargalló.

Projectes en els que participa

Membre del grup de treball del projecte Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica (fase de análisis y conclusión). Dedicació parcial: terminologia, lexicografia i traducció de textos científics. MINECO Ref. FFI2013-41711-P. (01/01/2014- 31/12/2017).

Membre de l'equip investigador del projecte Diccionari d'espanyol per a aprenents sinohablantes (fase primera). Dedicació completa. MINECO Ref. FFI2016-76417-P (setembre 2016-setembre 2019).

Tesis dirigides

Coromoto Galvis: Actitudes hacia el bilingüismo inglés-español en docentes de escuelas educación primaria, intermedia y secundaria del condado de Ventura, California, Estados Unidos (dipòsit previst desembre 2017)

Josep Ramírez Montserrat: Avaluació de l'educació intercultural bilingüe a Loreto (dipòsit previst desembre 2018)


Activitats de transferència:

 • Professor de l'assignatura El uso del diccionario en el aprendizaje de español, del Curs d'Especialista Universitari en Llengua Espanyola organitzat per la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (des del curs 2011-12).
 • Professor de les assignatures La enseñanza del léxico en el aula de ELE, Nuevas tecnologías en el aula de ELE i Actividades lúdicas en el aula de ELE del Màster Virtual en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera organitzat per la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (des del curs 2006-07).

Publicacions:

Llibres

Nomdedeu Rull, Antoni (2004): Terminología del fútbol y diccionarios: elaboración de un diccionario de especialidad para el gran público. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi doctoral. Dipòsit legal: B-6605-2005. ISBN: 84-689-0939-4 [http://www.tdx.cat/TDX-0728105-135948/]

Nomdedeu Rull, Antoni (2009): Diccionario de fútbol, en Anexos de Revista de Lexicografía, 11, A Coruña, Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña, 158 pp. ISBN: 978-84-9749-356-7

Nomdedeu Rull, Antoni y Sánchez García, Encarnación (eds.) (2008): Perspectivas de la lexicografía del español en el siglo XXI, Actes del Col·loqui Internacional, Nàpols, 6-7 de març de 2006, Napoli, Il Torcoliere, 193 pp. ISBN: 978-88-95044-23-1

Nomdedeu Rull, Antoni; Forgas Berdet, Esther; Bargalló Escrivà, Maria (eds.) (2012), Avances de Lexicografía Hispánica, Tarragona, Servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. ISBN: 978-84-8424-202-4

Artícles

Nomdedeu Rull, Antoni (2001a): "La terminologia del futbol als mitjans de comunicació: tipus d'emissors, tipus de terminologies?", a Terminologia i Documentació. Barcelona. Institut Universitari de Lingüística Aplicada-Universitat Pompeu Fabra, pp. 135-142. ISBN: 84-477-0734-2

Nomdedeu Rull, Antoni (2001b): "Marcas temáticas: hacia una sistematización de las marcas de deporte y de fútbol en los diccionarios generales de español", a Perspectivas recientes sobre el Discurso. Lleó. AESLA-Universidad de León: 211-212 (resum). Text complet en CD-ROM adjunt. 13 pàgs. ISBN: 84-7719-984-1

Nomdedeu Rull, Antoni y Márquez Rojas, Melva Josefina (2001c): "Los anglicismos en la terminología del fútbol: motivaciones y consecuencias lingüísticas", a Perspectivas recientes sobre el Discurso. Lleó. AESLA-Universidad de León: 174 (resum). Text complet en CD-ROM adjunto. 13 pàgs. ISBN: 84-7719-984-1

Nomdedeu Rull, Antoni (2003a): "La terminología deportiva de la prensa escrita en los diccionarios generales de español: análisis y propuesta lexicográfica", a Bach, Carme y Martí, Jaume (2003), I Jornada Internacional sobre la Investigación en Terminología y Conocimiento Especializado en el marc de les Activitats d'Estiu IULATERM 2001 de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 9 de juliol de 2001), Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, pp. 56-64 (recurs electrònic en format PDF): http://www.iula.upf.edu/publi031.htm Dipòsito legal: B-33.299 - 2003

Nomdedeu Rull, Antoni (2003b), "La terminología del deporte en los diccionarios generales del español", a Revista de lexicografía, A Coruña, Universidade da Coruña, Ed. Toxosoutos, S.L., vol. IX, pp. 57-95. ISSN: 1134-4539

Nomdedeu Rull, Antoni (2004): "El léxico del fútbol en la lexicografía general monolingüe del español", a Battaner, P. y DeCesaris, J. (eds.) (2004) De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002), Barcelona: IULA, pp. 619-640. ISBN: 84-96367-06-1

Nomdedeu Rull, Antoni (2005): "Reflexiones acerca de una redefinición de diccionario", a Annali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Sezione Romanza, XLVII, 2, Napoli, L'Orientale Editrice, pp. 523-558. ISSN: 0547-2121

Nomdedeu Rull, Antoni (2006a): "Accademia della Crusca y Real Academia Española: el ejercicio de la norma lingüística", a Annali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Sezione Romanza, XLVIII, 1, Napoli, L'Orientale Editrice, pp. 151-182. ISSN: 0547-2121

Nomdedeu Rull, Antoni (2006b): "Diccionarios monolingües de aprendizaje de E/LE: características y uso", a Annali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Sezione Romanza, XLIX, 2, Napoli, L'Orientale Editrice, pp. 397-431. ISSN: 0547-2121
URL: http://www.unior.it/index2.php?content_id=4364&content_id_start=1

Nomdedeu Rull, Antoni (2007a): "La representación del conocimiento especializado a través de las marcas de especialidad: del DRAE-1992 al DRAE-2001", a Panace@, Boletín de Medicina y Traducción, Revista de TREMÉDICA (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines), vol. VIII, nº. 25, primer semestre, pp. 31-41 (http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n25_tribuna-rullserrano.pdf). ISSN: 1537-1964

Nomdedeu Rull, Antoni (2007b): "Por qué la Real Academia Española es modelo de norma lingüística", a Lorenzo Blini, M. Vittoria Calvi y Antonella Cancellier Atti del XXIII Congresso dell'Associazione Ispanisti Italiani (Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche) (Palermo, del 6 al 8 d'octubre de 2005), Madrid, Associazione Ispanisti Italiani i Instituto Cervantes, pp. 446-460. ISBN: 978-84-88252-56-2

Nomdedeu Rull, Antoni (2007c) "Los textos científicos y técnicos en el Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica", a Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, vol. X, Pisa, Università di Pisa, Edizione ETS, pp. 319-330. ISSN: 1591-2922.

Diki-kidiri, Marcel; Nomdedeu, Antoni; Suárez, Mercedes (2008): "Variation dénominative dans des textes scientifiques de vulcanologie",
a Diki-Kidiri, M. (dir.), Le vocabulaire scientifiche dans les langues africaines. Pour une approche culturelle de la terminologie. Éditions KARTHALA, Paris, pp. 157-179. ISBN: 978-2-84586-926-4

Nomdedeu Rull, Antoni y Sánchez García, Encarnación (2008): "Presentación", en Nomdedeu Rull, Antoni y Sánchez García, Encarnación (eds.) (2008): Perspectivas de la lexicografía del español en el siglo XXI, Actas del Col·loqui Internacional, Nàpols, 6-7 de març de 2006, Napoli, Il Torcoliere, pp. 7-8. ISBN: 978-88-95044-23-1

Nomdedeu Rull, Antoni (2008a): "Epílogo", a Nomdedeu Rull, Antoni y Sánchez García, Encarnación (eds.) (2008): Perspectivas de la lexicografía del español en el siglo XXI, Actas del Col·loqui Internacional, Nàpols, 6-7 de març de 2006, Napoli, Il Torcoliere, pp. 183-193. ISBN: 978-88-95044-23-1

Nomdedeu Rull, Antoni (2008b): "Actualización de los recursos del docente de ELE en Internet", RedELE, núm. 12. [http://www.mec.es/redele/Revista12/AntoniNomdedeu.pdf]. ISSN 1571-4667

Nomdedeu Rull, Antoni (2008c): "Variation dénominative et conséquences conceptuelles", a Diki-Kidiri, M. (dir.), Le vocabulaire scientifiche dans les langues africaines. Pour une approche culturelle de la terminologie. Éditions KARTHALA, Paris,  pp. 181-200. ISBN: 978-2-84586-926-4

Nomdedeu Rull, Antoni (2008d): "Las relaciones entre el poder y la norma lingüística: el Consiglio superiore della lingua italiana", a Actas del II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del mundo, Congrés celebrat a la Universitat d'Alacant (Alacant, 19-22 de setembre de 2006), Alacant, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 561-567. ISBN: 978-84-612-5923-6

Nomdedeu Rull, Antoni (2008e): "Hacia una reestructuración de la marca de Deportes en lexicografía", a Actas del II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del mundo, Congrés celebrat a la Universitat d'Alacant (Alacant, 19-22 de setembre de 2006), Alacant, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 764-770. ISBN: 978-84-612-5923-6

Nomdedeu Rull, Antoni (2009a): "Diccionarios en Internet para el aula de ELE", RedELE, núm. 15. [http://www.mepsyd.es/redele/Revista15/Nomdedeu_Diccionarios.pdf]. ISSN 1571-4667.

Nomdedeu Rull, Antoni (2009b): "Los diccionarios de la Real Academia Española en el siglo XXI", a Annali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Sezione Romanza, LI, 1, Napoli, L'Orientale Editrice, pp. 159-179. ISSN: 0547-2121

Nomdedeu Rull, Antoni (2009c): "Evolución del DRAE en la representación del léxico de especialidad", Revista Española de Lingüística, Madrid, Gredos, Vol. 39, 1 (Enero-Junio 2009), pp. 141-166 [http://www.sel.edu.es/?q=node/146], ISSN: 0210-1874.

Nomdedeu Rull, Antoni (2009d): "Las relaciones paradigmáticas en la lexicografía didáctica monolingüe", a García Platero, Juan Manuel y Castillo Carballo, M.ª Auxiliadora (coords.) (2009), Investigación lexicográfica para la enseñanza de lenguas, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, pp. 217-247. ISBN: 978-84-9747-298-2.

Nomdedeu Rull, Antoni (2010): "El Nuovo dizionario italiano-spagnuolo e spagnuolo-italiano (1912) de Salvá y Angeli", a San Vicente, Félix (dir.), Textos Fundamentales de la lexicografía italiespañola (1805-1916), Vol. III, Milán, Polimetrica International Scientific Publisher, pp. 479-524. ISBN: 978-88-7699-209-4

Nomdedeu Rull, Antoni (2011a) (coord.), Campanile, Marco et al.: "Los diccionarios monolingües del español desde la perspectiva del estudiante de E/LE", RedELE, núm. 21. [http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2011_21/2011_redELE_21_01Campanile_etal.pdf?documentId=0901e72b80dcdce4]. ISSN 1571-4667. NIPO: 820-11-069-3.

Nomdedeu Rull, Antoni (2011b): "Las voces malsonantes", a San Vicente, Félix; Garriga, Cecilio; Lombardini, Hugo E. (2011) (coords.), Ideolex. Estudios de Lexicografía e Ideología, Monza, Polimetrica International Scientific Publisher, pp. 172-187. ISBN: 978-88-7699-219-3

Nomdedeu Rull, Antoni (2011c): "El uso del diccionario en el aula de E/LE: problemas y posibles soluciones", a Albelda Marco, Marta (2011), Foro de Profesores de E/LE, VII. 10 pp. ISSN: 1886-337X [http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/131/128]

Nomdedeu Rull, Antoni (2012b): "Proceso de elaboración del Diccionario de fútbol", a Nomdedeu Rull, Antoni; Forgas Berdet, Esther; Bargalló Escrivà, Maria (eds.) (2012), Avances de Lexicografía Hispánica, Tarragona, Servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, pp. 403-414. ISBN: 978-84-8424-202-4

Nomdedeu Rull, Antoni (2012c): "Los Principios de Botánica (1767) de Miguel Barnades i Mainader y la creación de léxico botánico en español", Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, núm. 17, pp. 225-242. ISSN: 1135-416X

Nomdedeu Rull, Antoni (2012d): "La creación del léxico de los aparatos de Física experimental en español: Jean Antoine Nollet y Antonio Nicolás Zacagnini", Revista de Investigación Lingüística, vol. 15, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 227-253. ISSN: 1139-1146 [http://revistas.um.es/ril/article/view/164651]

Ricco, Annarita; Nomdedeu Rull, Antoni (2012): "El léxico del fútbol en la poesía: Alberti, Hernández, Benedetti", Didáctica. Lengua y Literatura. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, Vol. 24, pp. 295-314. ISSN: 1130-0531 [http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/39929]

Nomdedeu Rull, Antoni (2012e): "Neologismos de la Botánica en el español del siglo XVIII: es­tudio léxico y lexicográfico", a Battaner, E.; Calvo Fernández, Vicente & Peña, P. (eds.), Historiografía Lingüística: líneas actuales de investigación, Münster: Nodus Publikationen, vol. II, pp. 664-676. ISBN: 978-3-89323-014-3

Nomdedeu Rull, Antoni (2012f): "Notas sobre el vocabulario de la física experimental en español en los textos fundamentales de los siglos XVIII y XIX: manuales traducidos y producciones originales", a Montero Cartelle, Emilio (ed.). VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Santiago de Compostela, 14-18 de setembre de 2009), volum II, Santiago de Compostela, Meubook, pp. 1513-1528. ISBN. 978-84-940469-3-3.

Garriga Escribano, Cecilio y Nomdedeu Rull, Antoni (2012): "Notas sobre la incorporación de los términos de la hidrodinámica y de la hidrostática en español: las Lecciones de physica experimental (1757) de J.A. Nollet", a Montero Cartelle, Emilio (ed.). VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Santiago de Compostela, 14-18 de setembre de 2009), volum II, Santiago de Compostela, Meubook, pp. 1405-1421. ISBN. 978-84-940469-3-3.

Nomdedeu Rull, Antoni (2012g): "El Nuovo dizionario italiano-spagnuolo e spagnuolo-italiano de Salvá y Angeli (1912): un ejemplo de plagio de fuentes diversas", a Botta, Patrizia (coord.). Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH. Vol. VIII. Roma: Bagatto Libri, pp. 270-281. ISBN: 9788878062030

Nomdedeu Rull, Antoni y Iglesia Martín, Sandra (2012): "Bases para la ela­boración de un diccionario histórico de los aparatos de Física experimental de los siglos XVIII y XIX: documentación de los términos" a Battaner, E.; Calvo Fernández, Vicente & Peña, P. (eds.), Historiografía Lingüística: líneas actuales de investigación, Münster: Nodus Publikationen, vol. II, pp. 677-689. ISBN: 978-3-89323-014-3

Torrebadella i Flix, Xavier; Nomdedeu Rull, Antoni (2013): "Foot-ball, futbol, balompié... Los inicios de la adaptación del vocabulario deportivo de origen anglosajón", RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. International Journal of Sport Science. Vol. 9, año 9, núm. 31, pp. 5-22. ISSN: 1885-3137 [http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/531/295]

Nomdedeu Rull, Antoni; Iglesia Martín, Sandra (2013): "Diccionario Histórico del Español Moderno de Aparatos de Física Experimental: documentación de los términos del siglo XVIII", Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. 65, núm. 2, pp. 1-13. ISSN: 0210-4466 [http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/564]

Torrebadella i Flix, Xavier; Nomdedeu Rull, Antoni (2014): "Bibliographic repertoire of Football in Spain (1900-1936). 121 works to interpret the social impact of football in contemporary history". "Repertorio bibliográfico del fútbol en Espanya (1900-1936). 121 obras para interpretar el impacto social del fútbol en la historia contemporanea". "Repertori bibliogràfic del futbol a Espanya (1900-1936). 121 obres per interpretar l'impacte social del futbol en la història contemporània". Apunts, Educació física i esports, núm. 115, 1r trimestre (gener-març), pp. 7-32. ISSN: 1577-4015. http://www.revista-apunts.com/en/library?article=1621

Iglesia Martín, Sandra; Nomdedeu Rull, Antoni (2014): "Termómetro en el Diccionario histórico del español moderno de aparatos de física experimental (DHEMAFE)" a Garcés Gómez, M.ª Pilar (ed.). Lexicografía especializada: nuevas propuestas, en Anexos Revista de Lexicografía, núm. 25, A Coruña, Universidade da Coruña, pp. 103-120. ISBN: 9788497496018. Depósito legal: C 1280-2014

Nomdedeu Rull, Antoni (2014a): "Bases para la sistematización de los niveles y registros en un diccionario pragmático" a María Pilar Garcés Gómez (ed.), amb la col·laboració de Juan Carlos Díaz Pérez i Ana Costa Pérez. Lexicografía teórica y aplicada, a Anexos Revista de Lexicografía, núm. 26, A Coruña, Universidade da Coruña, pp. 275-290. ISBN: 9788497496032. Depósito legal: C 1357-2014

Nomdedeu Rull, Antoni (2014b): "Primeras documentaciones del Diccionario Histórico de Términos del Fútbol: contexto, textos fundamentales y términos (1890-1899)", Maestros de la Filología (Lexicografía), novembre de 2014. ISSN 2386-4575 [http://lasdosvidasdelaspalabras.com/2014/11/04/diccionario-de-futbol-antoni-nomdedeu/]

Nomdedeu Rull, Antoni (2014c): "Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF): el léxico en el primer reglamento de fútbol (1902) publicado en español", Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, año VII, número 9, pp. 185-205. http://www.cilengua.es/tienda/publicacion/cuadernos-del-instituto-historia-de-la-lengua-2014-no9

Nomdedeu Rull, Antoni (2015a): "Primeras documentaciones del Diccionario Histórico de Términos del Fútbol: contexto, textos fundamentales y términos (1890-1899)", Estudios de Lexicografía. Revista bimensual del grupo Las dos vidas de las palabras, n. 1, febrero de 2015, pp. 60-73. ISSN 2386-4575 [http://issuu.com/ldvp/docs/elex_febrero_de_2015?e=15360805/11251537]

Nomdedeu Rull, Antoni (2015b): "La vulgarización del lenguaje linneano de la Botánica en el español del siglo XVIII: de Miguel Barnades y Mainader a Antonio Palau y Verdera" a Matteo De Beni (ed.), De los descubrimientos a las taxonomías. La Botánica y la Zoología en la lengua española del Renacimiento a la Ilustración, Mantova, Universitas Studiorum (Col. Pliegos hispánicos, 1), pp. 137-159. ISBN: 978-88-97683-88-9.

Nomdedeu Rull, Antoni (2015c): "Recepción y divulgación de la nomenclatura de la Termodinámica en el siglo XIX en los textos en español" a Brumme, Jenny i López Ferrero, Carmen (eds.). La ciencia como diálogo entre teorías, textos y lenguas, Berlín, Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, pp. 201-225. ISBN: 978-3-7329-0130-2 / ISSN: 0939-8945

Torrebadella i Flix, Xavier; Nomdedeu Rull, Antoni (2015): "Los primeros libros de fútbol publicados en España (1900-1919)", Revista General de Información y Documentación. Núm. 25 (1), pp. 113-139. ISSN: 1132-1873. [http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/48985]

Nomdedeu Rull, Antoni; Torrebadella i Flix, Xavier (2016): "Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF): los textos fundamentales del período inicial (1890-1913)" a Pérez Pascual, José Ignacio y Garriga Escribano, Cecilio (coords.). Lengua de la ciencia e historiografía, en Anejos de Revista de Lexicografía, A Coruña, Universidade da Coruña: 207-229. ISBN: 978-84-9749-637-7

Torrebadella i Flix, Xavier; Nomdedeu Rull, Antoni (2016): "La popularización del fútbol en España. Análisis del fenómeno a través de la literatura especializada del fútbol (1920-1936)", Revista General de Información y Documentación. Núm. 26 (1), pp. 119-146. ISSN: 1132-1873. [https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/53040]

Nomdedeu Rull, Antoni (2016, en prensa): "Botánica y lexicografía en el siglo XVIII: diccionarios tournefortianos y diccionarios linneanos". Intersecciones. Ciencias y traducción en el mundo hispánico. Verona, Università degli Studi di Verona.

Nomdedeu Rull, Antoni (2016, en prensa): "El corpus de textos periodísticos en el Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (1890-1899)". El diccionario en la encrucijada: de la sintaxis y la cultura al desafío digital, pp. ... . ISBN: 978-84-617-4512-8.

Ressenyes

Nomdedeu Rull, Antoni (2007): Real Academia Española (2005), Diccionario del estudiante, Barcelona, Santiallana Ediciones Generales, a Revista de lexicografía, A Coruña, Universidade da Coruña, vol. XIII, pp. 209-220. ISSN: 1134-4539 [http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5530/1/RL_13_REC-5.pdf]

Nomdedeu Rull, Antoni (2011a): Miyares Bermúdez, Eloína (dir.) (2009): Diccionario básico escolar. Santiago de Cuba, Centro de Lingüística Aplicada, a Revista de lexicografía, A Coruña, Universidade da Coruña, vol. XVII, pp. 243-256. ISSN: 1134-4539


Congressos:

Comunicacions

"La terminologia del futbol als mitjans de comunicació: punts de divergència respecte d'alguns supòsits generals en terminologia" a la I Jornada de Terminologia i Documentació celebrada a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 24 de maig de 2000).

"Conseqüències conceptuals de la variació denominativa en la terminologia del futbol als mitjans de comunicació: el paper dels emissors" a la I Jornada de la Xarxa temàtica de Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat celebrada a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 10 de novembre de 2000).

"Marcas temáticas: hacia una sistematización de las marcas de deporte y de fútbol en los diccionarios generales de español" al XIX Congreso Anual de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Perspectivas recientes sobre el discurso celebrat en la Universidad de León (Lleó, 3-5 de maig de 2001).

"Los anglicismos en la terminología del fútbol: motivaciones y consecuencias lingüísticas" al XIX Congreso Anual de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Perspectivas recientes sobre el discurso celebrat en la Universidad de León (Lleó, 3-5 de maig de 2001).

"La terminología deportiva de la prensa escrita en los diccionarios generales de español: análisis y propuesta lexicográfica" a I Jornada Internacional sobre Investigación en Terminología y Conocimiento Especializado en el marc de les Activitats d'Estiu IULATERM 2001 de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 9 de juliol de 2001).

"El léxico del fútbol en la lexicografía general monolingüe del español" al I Symposium Internacional de Lexicografía celebrat a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 16-18 de maig de 2002).

"El concepto de norma en los diccionarios de la Accademia della Crusca y de la Real Accademia Española" al XXIII Congresso dell'Associazione Ispanisti Italiani (L'insula del Don Chisciotte. Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche) (Palerm, del 6 al 8 d'octubre de 2005).

"La terminologia del futbol al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans" al VIII Convegno Internazionale dell'AISC en Nàpols (del 13 al 15 d'octubre de 2005).

"Conclusioni" en el coloquio internacional Perspectivas de la lexicografía del español en el siglo XXI celebrat a la Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (Nàpols, 6-7 de març de 2006).

"Hacia una reestructuración de la marca de Deporte" al II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica celebrat a la Universitat d'Alacant (Alacant, 19-22 de setembre de 2006).

"Las relaciones entre el poder y la norma lingüística: el Consiglio superiore della lingua italiana" al II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica celebrat a la Universitat d'Alacant (Alacant, 19-22 de setembre de 2006).

"Los textos de la ciencia y de la técnica en el Diccionario Histórico" al Colloquio di Linguistica Hispánica. Textos hispánicos: versiones y conversiones celebrat a la Università di Pisa (Pisa, 15-16 febrer de 2007).

"Los textos seleccionados para el Diccionario histórico" al congrés Evoluzione e trasformazione dei generi letterari celebrat a la Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (Nàpols, 19-20 de juny de 2008).

"Las relaciones paradigmáticas en la lexicografía didáctica monolingüe" al III Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica celebrat a la Universidad de Málaga (Málaga, 22-26 de setembre de 2008).

"Il plurilinguismo come fonte di conoscenza e oportunità per il lavoro nella Catalogna" en el Congreso Tutela delle lingue materne e incremento del plurilinguismo celebrat a la Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (Nàpols, 9 d'octubre de 2008).

"La lexicografía didáctica de la Real Academia Española en el siglo XXI" al XXV Convegno AISPI Il dialogo. Lingue, letterature, linguaggi, culture (Nàpols, 18-21 de febrer de 2009).

"Notas sobre el vocabulario de la física experimental en español en los textos fundamentales de los siglos XVIII y XIX: manuales traducidos y producciones originales" al VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Santiago de Compostela, 14-18 de setembre de 2009).

"Notas sobre la incorporación de los términos de la hidrodinámica y de la hidrostática en español: las Lecciones de physica experimental (1757) de J.A. Nollet" al VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Santiago de Compostela, 14-18 de setembre de 2009).

"Aspectos espacio-temporales en los diccionarios del español" al VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica (Leipzig, 4-7 d'octubre de 2009).

"La ideología en los diccionarios didácticos: las voces 'malsonantes'" a Ideolex. Lessicografia e ideologia. Tradizione e scelte d'autore (http://ideolex.cliro.unibo.it/). (Forlì, 10-12 de març de 2010).

"Fuentes del Nuovo Dizionario italiano-spagnuolo e spagnuolo-italiano de Salvá y Angeli (1912)" al XVII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Roma, 19-24 de juliol de 2010).

"Proceso de elaboración de un diccionario de fútbol para el gran público" al IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica organitzat per la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 20-22 de setembre de 2010).

"El uso del diccionario en el aprendizaje de E/LE" al VII Foro de profesores de E/LE (Valencia, Universitat de València, 25-26 de febrer de 2011).

"Introducción de la nomenclatura de Linneo en España por medio de los Principios de Botánica (1767) de Miguel Barnades i Mainader: es­tudio léxico y lexicográfico" al VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL) (12-15 de desembre de 2011, Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Fuenlabrada, Madrid).

"Bases para la ela­bo­ración de un diccionario histórico de los aparatos de Física experimental de los siglos XVIII y XIX: documentación de los términos" al VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL) (12-15 de desembre de 2011, Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Fuenlabrada, Madrid).

"Termómetro en el Diccionario histórico del español moderno de aparatos de física experimental (DHEMAFE)" al V Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica organitzat per la Universidad Carlos III (Getafe, 25-27 de juny de 2012).

"Bases para la sistematización de los niveles y registros en un diccionario pragmático" al V Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica organitzat per la Universidad Carlos III (Getafe, 25-27 de juny de 2012).

"La divulgación de la Termodinámica en la España del siglo XIX: la nomenclatura en los textos de Echegaray, Vicuña y de Paula" al VI Coloquio Internacional sobre la Historia de los Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad (CIHLIE). La ciencia como diálogo entre teorías, textos y lenguas organitzat per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 23-25 de maig de 2013).

"Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF): textos fundamentales del período inicial (1890-1913)" a les V Jornadas Lengua y Ciencia. "Lengua de la ciencia e historiografía", organitzades pel Departamento de Filoloxía Española e Latina de la Facultade de Filoloxía de la Universidade da Coruña i les Xarxes Lengua y Ciencia i RELEX (A Coruña, 29, 30 i 31 d'octubre de 2013).

"La vulgarización del lenguaje linneano de la Botánica en el español del siglo XVIII: de Miguel Barnades y Mainader a Antonio Palau y Verdera" a De los descubrimientos a las taxonomías. El léxico de la Botánica y la Zoología en la lengua española del Renacimiento a la Ilustración. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona (Verona, 29 de maig de 2014).

"Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF): el léxico en el primer reglamento de fútbol (1902) publicado en español" al VI Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica (San Millán de la Cogolla, 10-12 de setembre de 2014).

"¿Puedo aprender cómo se usa el vocabulario con los diccionarios de aprendizaje?" al XXV Congreso Internacional ASELE. La enseñanza de ELE centrada en el alumno. Universidad Carlos III de Madrid (Getafe, 17-20 de setembre de 2014).

"De Principes de Thermodynamique (1865) de Paul de Saint-Robert a Tratado elemental de termodinámica (1868) de José Echegaray: ¿traducción o inspiración?". II Jornadas sobre Historia de la traducción no literaria. Los traductores de obras técnicas y científicas en la historia (hasta 1900). Universitat de València (València, 19-21 de novembre de 2014).

"Botánica y lexicografía en el siglo XVIII: diccionarios tournefortianos y diccionarios linneanos". Coloquio internacional Intersecciones. Ciencias y traducción en el mundo hispánico. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona (Verona, 6-7 de maig de 2015).

"Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF): motivaciones, dificultades y resultados iniciales". II Jornada de Trabajo del Grupo Neolcyt (Bellaterra, 22 de juny de 2015).

"Los textos periodísticos en el Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (1868-1919): la consolidación del léxico futbolístico en el uso de la lengua" al VII Congreso Internacional.

Conferències:

"La norma académica en castellano y su comparación con otras áreas romances" presentada a la Université Paris III-La Sorbonne Nouvelle (Paris, 24 de març de 2006).

"La Real Academia Española: influencias, política y norma lingüística" presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 19 d'abril de 2006).

"El lenguaje del fútbol en los medios de comunicación" presentada a la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 24 d'abril de 2006).

"El papel de los diccionarios en las instituciones reguladoras de la lengua" presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 30 de maig de 2007).

"Lexicografía didáctica: el Diccionario del estudiante de la Real Academia Española" presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 14 de maig de 2008).

"Lexicografía didáctica: los nuevos diccionarios de la Real Academia Española" presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona dins el Cicle de conferències Lexicografía actual (Barcelona, 5 de novembre de 2008).

"Diccionario de ciencia y Diccionario de fútbol: necesidades, métodos y resultados" presentada en el marc del Cicle de conferències de Lingüística organitzat per l'Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor" (La Habana, 10 d'agost de 2012).

"El papel del diccionario en la enseñanza y aprendizaje de ELE", presentada en el Seminari i taller sobre el paper de la Pragmàtica, la Filologia i el Diccionari a l' Ensenyament d'ELE organitzat per la Facultat de Lletres de la Universidad de El Cairo (El Cairo, 5 de desembre de 2012).

"Terminología y terminografía: un ejemplo práctico", presentada en la Universitat Autònoma de Barcelona dins del Cicle de Conferèncias Lecciones de Lexicografía (2a edició) organitzat pel Grup de Recerca en Llengua de la ciència i de la tècnica NEOLCYT (Bellaterra, 27 de maig de 2013).

"¿Por dónde se comienza a elaborar un Diccionario Histórico de Términos del Fútbol en español? Contextos, textos y términos", presentada a les XVII Jornadas de Estudios de Lingüística "Lenguaje y Deporte", organitzades per l'Àrea de Lingüística General de la Universitat d'Alacant. (Alacant, 2-4 de març de 2015).

"¿Por qué estudiar español? Necesidades, formación y salidas profesionales", presentada a la Escuela de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad Normal de Yunnan (Kunming, China, 18 d'octubre de 2016). 


Altres:

Estades de recerca:

Estada Erasmus + Staff Mobility for Training al Centre for Lexicography de la Aarhus University (Dinamarca), del 23 al 27 de maig de 2016.

Avaluador de revistes:

Avaluador de la Revista de Investigación Lingüística del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia (des de setembre de 2011).

Avaluador de la revista online mediAzioni (mediazioni.sitlec.unibo.it) del Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture (SITLeC) de la Università di Bologna, sede di Forlì.

Avaluador de la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE) - International Journal of Foreign Languages [http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/] (des d'abril de 2013).

Avaluador de la Revista Philologica Canariensia [http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/PhilCan] (des d'abril de 2016).

Membre de Consells de revistes científiques:

Membre del Consell Editorial de la Revista de Investigación Lingüística, publicació editada pel Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

Membre del Comitè científic del grup Las dos vidas de las palabras, Grup editor de les revistes 'Maestros de la Filología' (MF), 'Estudios de Lexicografía' (ELex), 'Ecdótica' i 'Translation. Revista Internacional de Traducción'.

Director de la col·lecció de llibres Cuadernos de Lexicografía del grupo Las dos vidas de las palabras, Grup editor de les revistes 'Maestros de la Filología' (MF), 'Estudios de Lexicografía' (ELex), 'Ecdótica' i 'Translation. Revista Internacional de Traducción'.

Coordinador de la Sèrie "Intersecciones" de la col·lecció Pliegos Hispánicos de la Università degli Studi di Verona.

Promotor de convenis:

Promotor del Conveni Erasmus + Bilateral Agreement amb la Universdad Católica de Lovaina (Bèlgica) (2012).

Promotor del Conveni Erasmus + Bilateral Agreement amb la Matej Bel University (Eslovàquia) (2014).

Promotor del Conveni Erasmus+ Bilateral Agreement amb la School of Business and Social Sciences de la Aarhus University (Dinamarca) (2015).

Promotor del Conveni marc de col·laboración amb la Universidad de Lenguas Extranjeras de JilinHuaqiao (Xina) (2015).

Promotor del Conveni marc de col·laboración amb la Universidad de Jinggangshan (Xina) (2015).

Promotor del Conveni marc de col·laboración amb la Wenzao Ursuline University of Languages (Taiwan) (2015).

Promotor del Conveni marc de col·laboración amb la Da Yeh University (Taiwan) (2015).

Avaluador AQU

Membre del Comitè d'Avaluació externa per a l'acreditació en el marc del Programa de verificació, modificació, seguiment i acreditació de les propostes de títols oficials universitaris (gener de 2016).

Informes d'Avaluació del Professorat de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)

 • Profesor Colaborador: Avaluació positiva (PC: 2006-6159, 26 d'octubre de 2006).
 • Profesor Ayudante Doctor: Avaluació positiva (PAD: 2008-786, 24 de març de 2008).
 • Profesor Contratado Doctor: Avaluació positiva (PCD: 2009-4285, 25 de setembre de 2009).
 • Profesor Universidad Privada: Avaluació positiva (PUP: 2009-4286, 25 de setembre de 2009).
 • Profesor Titular de Universidad: Ressolució favorable (2013-000583, 24 d'abril de 2013).

Informes d'Avaluació del Professorat de l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

 • Acreditació de recerca: Número 0233S/3347/2015 Data: 21/12/2015

Sexenis

 • Valoració positiva del període 2008-2013 (ambsós inclosos) corresponent a un tram de recerca (AQU). Sexeni viu fins el 31/12/2019.

Premis i distincions:

 • Premi Consell Social Universitat Rovira i Virgili a la Qualitat Docent pel treball "Programa formativo para estudiantes chinos en la URV" (convocatòria 2011, modalitat col·lectiva).
 • Distinció "Jaume Vicens Vives" de la Generalitat de Catalunya a la qualitatr docent per la participació al "Programa formativo para estudiantes chinos en la URV" (convocatòria 2011, modalitat col·lectiva).

Elements relacionats

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar